From the Record Crate

From the Record Crate: Public Enemy – “Yo! Bum Rush The Show” (1987)