From the Record Crate

From the Record Crate: The White Stripes – “White Blood Cells” (2001)